Информация

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Общи условия, уреждат взаимоотношенията между “Бестрейдинг” ЕООД (наричан за краткост Търговец ) от една страна и Потребителите на услуги, които се предоставят на сайта mgireklama.com (наричан за краткост Сайт). Всеки потребител, ползващ интернет страницата mgireklama.com, се счита, че се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Тези условия обвързват всички потребители на този сайт.
 2. Сайта mgireklama.com e собственост на фирма “Бестрейдинг” ЕООД.
 3. “Бестрейдинг” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201520290, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Свобода, бл.28, вх.А, ап.11, телефон: 0887 550 001.
 4. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на mgireklama.com, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

 

II. ЦЕНИ

 1. Всички посочени цени на сайта, са в лева без включен ДДС. Търговеца си запазва правото, да променя по всяко време посочените в сайта цени, без предварително уведомление на Потребителите.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има възможност да разглежда и да се информира за услугите, които предлага mgireklama.com , без да му е необходима регистрация на този сайт.
 2. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца се задължава при ползване на услугите:
  да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Бестрейдинг” ЕООД услуги;
  •    да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  •    да не извършва злоумишлени действия;
  •    да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез computerserviz.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. Търговеца има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на mgireklama.com.
 2. Търговеца има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговеца не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез mgireklama.com.
 3. Търговеца има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
 4. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@ mgireklama.com. Търговеца събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 5. Търговеца не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.
 6. Търговеца има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

V. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговеца се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговеца има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата computerserviz.com на своя компютър.
 2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

 

 

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ЛИЧНИ ДАННИ

Фирма БЕСТРЕЙДИНГ ЕООД е регистрирана в комисията за защита на личните данни с удостоверение № 310286, като по този начин гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговеца защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за услуга, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговеца може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Търговеца се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговеца е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Mgireklama.com защитава личните Ви данни в съответствие  с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с политиката ни за конфиденциалност.

Ние събираме информация за Вас, когато се свържете с нас чрез формата ни за контакт. Тази онлайн политика за конфиденциалност се отнася само за информацията, събрана  чрез нашия сайт, а не за информацията, събрана офлайн. Информацията, предоставена ни от Вас, ще използваме за следните цели:

 • -   Да персонализираме достъпа Ви до сайта на mgireklama.com;
 • -   Да отговорим на Вашите въпроси;
 • -   Да събираме Вашите мнения и препоръки;
 • -   Да Ви предоставим информация за Вашите поръчки – настоящи или предишни;
 • -   Да сведем до минимум възможността за злоупотреба с индентификация на клиенти при ползване на сайта на mgireklama.com;
 • -   При абонамент за бюлетин – да Ви изпращаме нова информация за дейността ни, анкети и нови услуги и продукти.

Ние няма да предоставяме възмездно или безвъзмезно на трети лица информацията, предоставена ни от Вас, освен ако това не се изисква изрично от закона. Предоставената ни информация ще бъде обработвана единствено и само за целите описани по-горе и в Общите условия на сайта на mgireklama.com.

Mgireklama.com се задължава да предприеме необходимите технически мерки за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.

Когато посетите mgireklama.com, ние съхраняваме Вашия IP адрес, вида на браузера Ви, отчитаме времето и броя на вашите посещения. Тази информация се ползва само и единствено за вътрешни нужди и не се предоставя на трети лица.

Използване на бисквитки ( cookies ).

„Бисквитките“ са файлове, които помагат на сайтовете да запомнят информация за посещението Ви, като предпочитания от Вас език или настройки. Това ще улесни следващото Ви посещение в сайта ни и ще го направи по-полезен за Вас.